Suikerziekte en het oog


Door suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen beschadigingen optre­den binnen in het oog. Zonder dat het zicht onmiddellijk minder wordt, kunnen toch afwij­kin­gen aanwezig zijn in het net­vlies. Men noemt dit diabe­tische retinopa­thie.

Wan­neer deze schade­lijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld, kan blind­heid het gevolg zijn.

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte waarbij veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen zich voordoen in twee fasen:

  1. De wand van de kleine bloed­vaten is veranderd.Hierdoor kan lek­kage van vocht en bloed optreden.
    (ex­suda­tieve retinopa­thie).
  2. Daaropvolgend kan bloedvatnieuw­vorming optreden (proli­fe­ra­tieve retinopa­thie). Deze nieuwe bloed­vaatjes zijn erg broos en kunnen gemakke­lijk bloe­dingen in het glas­vocht binnenin het oog veroorzaken.

Controle
Het risico van het krijgen van een diabetische retino­pathie neemt toe met de tijd dat de suiker­ziekte bestaat. Het algemene advies luidt deze controle na 1 tot 2 jaar te herhalen ook als u geen oog­klachten heeft. Bij het onderzoek door de oogarts wordt de pupil met druppels verwijd, zodat het netvlies goed kan worden bekeken. Als afwijkingen worden gevonden, kan het nood­zakelijk zijn foto’s te maken met con­trast­vloeistof (fluorescentie-angio­gra­fie of FAG). Hierbij wordt een kleurstof in de arm gespoten. Met behulp van dit on­derzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwij­king beter beoor­de­len.

Behandeling
Wan­neer afwij­kin­gen in het net­vlies worden vastgesteld, kan een laser­behande­ling in een groot aantal gevallen een ver­der achter­uitgaan van het zien stop­pen of ver­tra­gen.

Laserbehandeling
Met laserbehandeling is het mogelijk bij­zondere lichtstralen op het netvlies te richten. In geval van exsudatieve diabeti­sche reti­nopathie is het mogelijk de lek­kende bloedvaten dicht te lassen. Deze behandeling duurt in het algemeen onge­veer tien minuten. Wanneer echter nieuwe bloed­vaatjes zijn ge­vormd (prolife­ratieve diabe­tische retinopa­thie) moet vrijwel het gehele net­vlies met laserstralen worden behan­deld. Deze behan­deling is veel uitge­brei­der dan de eerstge­noemde en zal vaak in meerde­re keren plaats­vinden. De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en druppels om het oog te verdoven. Indien het gaat om een uitge­breide behan­deling, kan ook een injectie bij het oog gege­ven wor­den voor een plaatse­lijke verdo­ving.

Andere behandelingen
Als een bloeding in de glasvocht­ruimte ontstaat kan soms een behandeling met koude (cryotherapie) helpen om de abnor­male bloedvaten, die de bloe­ding hebben ver­oorzaakt, te doen verdwij­nen. Als de bloeding hiermee niet voldoende opheldert, kan een vitrectomie worden uitgevoerd. Dit is een operatie, waarbij het glas­vocht wordt verwijderd. Naar bevindingen van zaken kan tijdens de operatie het net­vlies ook nog met laserstra­len worden behan­deld. In plaats van een laserbehandeling kan ook een vaatremmer in het oog (VEGF-remmer) in het oog worden ingespoten.

Conclusie
Helaas geeft suikerziekte soms pro­blemen met het zien. Door de steeds bete­re onder­zoeks- en behandelings­tech­nie­ken is het tegenwoordig meestal moge­lijk de retinopathie tot staan te brengen. In veel ge­vallen is het daardoor mogelijk slechtziendheid te voorko­men. Laat daarom bij suikerziekte uw ogen regelmatig onderzoeken!

De behandeling voor diabetische retinopathie wordt in het algemeen door iedere zorgverzekeraar vergoed, raadpleeg uw zorgpolis.

Bij spoed buiten werktijd is de oogarts bereikbaar op ons spoednummer: 088 – 6649699